دل کندن اگر حادثه ای آسان بود

فرهاد بجای بیستون، دل میکند.