نوشتم ( دوستت دارم

پرانتز را نبستم

بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد